۰۶:۲۹ - یکشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۶

اطلاعیه ها

کلیه دانشجویانی که درس پروژه با استاد دکتر مهندسی دارند برای تحویل پروژه در روز چهارشنبه مورخ ۱۱ مردادماه ۹۶ ساعت ۹ صبح به اتاق اساتید دانشکده کشاورزی و علوم انسانی مراجعه نمایند.

کلیه دانشجویانی که درس حسابداری پیشرفته ۱ با استاد نعمتی دارند منبع درسی، کتاب حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری است و همراه داشته باشند و ساعت شروع کلاس ۸ صبح می باشد