عدم تشکیل کلاس

نیمسال اول 99 - 98

کلاسهای خانم دکتر شاطریان پنجشنبه مورخه 98/0816 تشکیل نمیگردد

کلاسهای خانم دکتر فرقدانی  پنجشنبه مورخه 98/0816 تشکیل نمیگردد

کلاسهای خانم دکتر مجیدی پنجشنبه مورخه 98/0816 تشکیل نمیگردد

کلاسهای خانم دکتر کیانی پنجشنبه مورخه 98/0816 تشکیل نمیگردد

کلاسهای خانم دکتر مونا رضایی پنجشنبه مورخه 98/0816 تشکیل نمیگردد

کلاسهای خانم دکتر فلاحی پنجشنبه مورخه 98/0816 تشکیل نمیگردد

کلاسهای خانم دکتر نیوشا پنجشنبه مورخه 98/0816 تشکیل نمیگردد

کلاسهای خانم دکتر نیوشا پنجشنبه مورخه 98/0816 تشکیل نمیگردد

کلاسهای آقای دکتر نوبری سه شنبه و چهارشنبه  مورخه 21و22 آبان تشکیل نمیگردد

کلاسهای آقای دکتر محمد علی رحیمی سه شنبه وپنجشنبه مورخه 21 و23 آبان  تشکیل نمیگردد